fbpx

De algemene en bijzondere voorwaarden zoals hieronder beschreven zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten die door BK9 worden aangeboden. Op het moment van reservatie van een dienst of de aankoop van een product erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

 1. Reservatie van diensten
 • Alle diensten kunnen aangevraagd worden via het bestelformulier, e-mail of telefonisch. Na het boeken van een dienst krijgt u een elektronische bevestiging van de reservatie, de locatie waar de afspraak doorgaat, een factuur en een kopie van de algemene voorwaarden. Op het moment van bevestiging wordt de afspraak bindend en verplicht u zich tot betaling van deze dienst.
 1. Prijsbepaling
 • De prijzen voor geleverde diensten zoals op de site kenbaar gemaakt zijn de bindende prijzen.
 • De prijzen van producten worden geafficheerd in de winkel en zijn bindend.
 • Bij verplaatsingen worden vervoerskosten in rekening gebracht en indien van toepassing parkeergeld. Prijzen voor vervoerskosten zijn geafficheerd op de website en zijn bindend.
 • BK9 is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstelling van belasting. BTW is niet toepasselijk.
 1. Betaling van diensten en producten
 • Facturen worden binnen een termijn van 14 dagen betaald op de rekening van BK9.
 • Indien de geleverde dienst plaatsvindt binnen de 14 dagen na reservatie is de factuur onmiddellijk betaalbaar op de rekening van BK9.
 • Indien de factuur onbetaald blijft na 14 dagen, wordt de afspraak geannuleerd. In dit geval dient u een nieuwe afspraak te maken.
 • Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de vijf kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur elektronisch worden bekendgemaakt. Bij gebreke van een klacht binnen deze termijn, wordt de facturen geacht aanvaard te zijn.
 • Producten kunnen enkel ter plaatse aangekocht worden en dienen onmiddellijk cash te worden betaald.
 1. Verplaatsen of annuleren van een bestelde dienst door de klant
 • Annuleren van een afspraak gebeurt elektronisch. Indien de annulering gebeurt:
  – meer dan 48 uur voor aanvang van de afspraak krijgt u uw geld teruggestort op uw rekening.
  – meer dan 24 uur voor aanvang van de afspraak krijgt u 50% van uw geld teruggestort op uw rekening
  – minder dan 24 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht of wordt de beurt op de beurtenkaart aangerekend.
 1. Verplaatsen van een bestelde dienst door BK9
 • Indien de uitvoering van de opdracht door onvoorziene omstandigheden bij BK9 niet kan plaatsvinden, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt in onderling overleg kosteloos naar een nieuwe datum gezocht.
 • In geval van extreme weersomstandigheden (storm, hittegolf, langdurige hevige regen, onweer, strenge vorst, …) behoudt BK9 zich het recht om de afspraak te annuleren of deze op een andere locatie te laten doorgaan. In onderling overleg wordt kosteloos naar een nieuwe datum gezocht.
 1. Garantie en ruilvoorwaarden
 • BK9 maakt geen gebruik van strafgerichte middelen of trainingen.
 • BK9 neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. BK9 biedt echter geen resultaatsgarantie voor een behandeling.
 • Voor aangekochte producten bij BK9 is de wettelijke garantie van toepassing.
 • Een aangekocht harnasje met standaardmaten mogen geruild worden binnen 7 kalenderdagen.
 • Een aangekocht harnasje op maat gemaakt kan niet geruild worden.
 • Andere aangekocht producten worden niet geruild.
 1. Aansprakelijkheid
 • Behalve voor zover dat naar Belgisch recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van BK9 en Liesbet Jacobs beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade.
 • Elk advies en verslag wordt door een BK9-trainer opgesteld op basis van de verstrekte informatie door de eigenaar. Deze informatie wordt geacht juist en volledig te zijn.
 • Liesbet Jacobs draagt geen persoonlijke aansprakelijkheid voor gebeurlijke schadegevallen die direct of indirect ontstaan als gevolg van het door haar verleende advies.
 • Betreden van het eigendom van BK9 is op eigen risico. BK9 noch Liesbet Jacobs is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade geleden aan u of uw hond.
 • BK9 noch Liesbet Jacobs is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van welke aard ook tijdens een afspraak.
 • Eventuele lichamelijke of zakelijke schade aan materiaal van BK9 aangebracht en/of veroorzaakt door de klant of zijn hond, zal door de klant worden vergoed tegen aanschafprijs.
 • De eigenaar is aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn hond conform de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek.
 • Iedere inbreuk tegen wetten op dierenwelzijn wordt gemeld aan betrokken instanties.
 1. Geschillen
 • Alleen het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. Eventuele geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden worden beslecht door rechtbanken van Leuven.
 1. Betreden van eigendom en deelnemen aan activiteiten van BK9
 • BK9 en Liesbet Jacobs hebben het recht om de eigenaar en zijn hond de toegang tot het eigendom te ontzeggen of te weigeren tijdens de aangeboden diensten zonder afbreuk te doen aan de geleverde diensten:
  • indien de eigenaar of zijn hond het welzijn van andere eigenaars, honden of Liesbet Jacobs in gedrang brengt.
  • Indien de eigenaar het welzijn van zijn eigen hond in gedrang brengt.
 • BK9 en Liesbet Jacobs hebben het recht om de eigenaar en zijn hond de toegang tot het eigendom te ontzeggen wanneer de eigenaar zich niet houdt aan de regels zoals hieronder bepaald zonder afbreuk te doen aan de geleverde diensten.
  • Om de veiligheid van de volgende bezoekende honden te garanderen, dien je je bezoek uit te stellen indien:
   • Je hond een besmettelijke ziekte heeft.
   • Je hond niet in orde is met zijn jaarlijkse vaccinaties of indien je hond niet is getitterd. Op eenvoudig verzoek dien je je vaccinatieboekje voor te leggen.
   • Je teef loops is. De geuren die ze achterlaat kunnen voor veel opwinding zorgen bij reuen.

In dit geval stellen we voor om de afspraak op een andere locatie te laten doorgaan indien het een gedragsconsult betreft. Indien het een andere dienst betreft, wordt een andere datum voorgesteld.

  • Gelieve de uitwerpselen van uw hond op te ruimen en te deponeren in de daarvoor voorziene vuilbakken.
  • Gelieve geen afval, waaronder ook sigarettenpeuken en kauwgom, op de weide achter te laten en te deponeren in de daarvoor voorziene vuilbakken.
 1. Betreden van de snuffeltuin
 • De eigenaar staat in voor de veiligheid van zijn hond tijdens het bezoek aan de snuffeltuin.
 • Volgende zaken worden niet getolereerd in de snuffeltuin:
  • Riemen vastgemaakt aan een halsband;
  • Halti’s of muilkorven;
  • Apporteren;
  • Clickers;
  • Gehoorzaamheidstraining;
  • Geven van beloningen tijdens het snuffelen.
 • De snuffeltuin is bestemd voor de hond en is hier baas, dit betekent:
 • De eigenaar geeft geen commando’s of bevelen aan zijn hond.
 • De hond krijgt alle bewegingsvrijheid die hij nodig heeft.
 • De eigenaar vergezelt zijn hond enkel indien noodzakelijk en doet dit op een traag tempo.
 • De eigenaar grijpt enkel in indien noodzakelijk.
 • Kinderen mogen niet lopen, spelen, roepen,…. in de snuffeltuin.
 • De hond geeft aan wanneer hij klaar is met snuffelen en dit wordt gerespecteerd.
 • Na het bezoek aan de snuffeltuin ga je naar huis om je hond te laten slapen en rusten. Die dag worden geen andere activiteiten meer gepland worden zodat je hond alle prikkels van de snuffeltuin kan verwerken.
 • Groepen honden zijn enkel toegestaan als ze elkaar kennen en rustig met elkaar kunnen omgaan. Indien blijkt dat dit niet mogelijk is, zal gevraagd worden de snuffeltuin te verlaten.
 1. Algemene voorwaarden
 • Liesbet Jacobs is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.